Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Services communaux / Publications et formalités / Administratieve procedures / Voorafgaande verklaring inzake euthanasie
Actions sur le document

Voorafgaande verklaring inzake euthanasie


adm.jpg


Krachtens de wet van 28 mei 2002 over euthanasie wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.

Men mag euthanasie niet verwarren met het weigeren van het onbeperkt doorzetten van een medische behandeling, dat eerder de vorm aanneemt van nalatige verzorging en dat valt niet onder de wet.

Waarom een voorafgaande verklaring inzake euthanasie?


Men kan zijn wil met betrekking tot het levenseinde uitdrukken voor het geval met niet meer in staat zou zijn duidelijk zijn wil te uiten, bijvoorbeeld in geval van coma, door wat men een wilsverklaring noemt op te stellen.

In deze wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen.

Wie kan een voorafgaande verklaring inzake euthanasie uitbrengen?


Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan schriftelijk zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast als hij niet meer bekwaam is. o
 

Wat zijn de geldigheidsvereisten voor een voorafgaande verklaring inzake euthanasie?


 • De wilsverklaring moet schriftelijk worden opgemaakt, volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • De wilsverklaring moet worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen (of nul), zie hieronder, en voorgesteld door de aanvrager in eigen persoon.
 • De wilsverklaring moet opgesteld of bevestigd zijn minder dan vijf jaar voor het moment waarop de betrokkene zijn wil niet meer kan uiten. U moet er dus aan denken deze wilsverklaring regelmatig te hernieuwen.
   

Welke personen moeten er vermeld staan in een voorafgaande verklaring inzake euthanasie?


De interveniënten zijn:
 
 • De aanvrager, diegene die zijn verklaring doet.
 • Twee meerderjarige getuigen (of geen), van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de aanvrager. Ze dienen enkel om te getuigen van de echtheid van wilsverklaring.
 • Een vrij aantal vertrouwenspersonen in volgorde van voorkeur, wiens rol het zal zijn om de arts op de hoogte te brengen van de wil van de patiënt of die de arts zal moeten contacteren in de fase voorafgaand aan de euthanasie.
   
Kunnen niet aangeduid worden als vertrouwenspersoon:
 
 • LDe behandelende arts van de patiënt.
 • De geraadpleegde arts.
 • De leden van het verplegend team.
De getuigen mogen ook de vertrouwenspersonen zijn. In dit geval zal het nodig zijn hen onafhankelijk aan te stellen voor beide functies, en ze zullen hun handtekening moeten plaatsen voor elke functie.
 

Waarom een voorafgaande verklaring inzake euthanasie laten registreren?


Een voorafgaande verklaring is eveneens geldig als die niet geregistreerd is, voor zover ze beantwoordt aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 2 april 2003 die opgesomd werden in de voorgaande punten.

Hou er evenwel rekening mee dat de registratie onmiddellijk informatie oplevert voor de arts die geconfronteerd wordt met een handelingsonbekwame patiënt die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast.

Hoe kunt u een voorafgaande verklaring inzake euthanasie laten registreren?

U moet zich persoonlijk aanbieden op de dienst Bevolking, met het ingevulde origineel van uw wilsverklaring en uw identiteitskaart, zodanig dat wij ons kunnen verzekeren van de identiteit van de ondertekenaar van het document.

De handtekeningen moeten allemaal origineel zijn, noch fax noch andere werkwijzen, en ze moeten op de juiste plaats staan.

En als ik van mening verandert?


De aanvrager kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige of ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Het is de meest recente van de geregistreerde verklaringen die primeert. Aangezien de registratie facultatief is, primeert bovendien de meest recente niet geregistreerde voorafgaande verklaring op de oudere wel geregistreerde voorafgaande verklaring.

Voor meer inlichtingen kunt de site : Portail Belgium.be raadplegenwww.sxc.hu