Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Services communaux / Publications et formalités / Administratieve procedures / Nationaliteitsverklaring
Actions sur le document

Nationaliteitsverklaring


adm.jpg


De Belgische nationaliteit kan verworven worden door nationaliteitsverklaring of – keuze op de dienst Burgerlijke Stand.

De geïnteresseerde moet zich aanmelden met zijn identiteitskaart, een kopie van zijn geboorteakte, gelegaliseerd, maximaal één jaar oud, en eveneens een getuigschrift van woonplaats met historiek van de adressen en eventueel een huwelijksakte, als de geïnteresseerde de Belgische nationaliteit krijgt als gevolg van zijn huwelijk.

Het dossier van de aanvraag wordt vervolgens naar het Parket gestuurd.

Deze procedure duurt minimaal 4 maanden.

Door nationaliteitsverklaring.


Ofwel artikel 12bis, 1. 
 • In België geboren zijn en er zijn hoofdverblijfplaats gehad hebben sinds de geboorte.
 • Minimum 18 jaar zijn.
Ofwel artikel 12, 2. 
 • In het buitenland geboren zijn van een ouder die op het moment van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit.
 • Minimum 18 jaar zijn.
Ofwel artikel 12, 3.
 • Sinds tenminste 7 jaar zijn hoofdverblijf in België gevestigd hebben en gemachtigd zijn of toegelaten worden tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten worden om er zich te vestigen.
 • Minimum 18 jaar zijn.
   

Door nationaliteitskeuze.


Art.13 & 14.
Betrokkenen:
 • Kinderen die in België geboren zijn.
 • Kinderen die in het buitenland geboren zijn en die een ouder of een adoptieouder hebben met de Belgische nationaliteit op het moment van de verklaring.
 • Kinderen die in het buitenland geboren zijn en die een ouder of adoptieouder hebben die op het moment van de geboorte Belg was of geweest is.
 • Kinderen van wie de wettelijke hoofdverblijfplaats in België lag gedurende minstens 1 jaar vóór de leeftijd van 6 jaar, bij een persoon die het ouderlijk gezag uitoefende.

Voorwaarden:
 • Tussen 18 en 22 jaar zijn.
 • In België wonen gedurende de 12 voorafgaande maanden.
 • In België hoofdverblijf hebben gehad, hetzij vanaf 14 jaar tot 18 jaar, hetzij gedurende en minste 9 jaar.

PDoor huwelijk met een Belg/Belgische.

Voorwaarden:
 • Gehuwd zijn met een echtgenoot die de Belgische nationaliteit heeft.
 • Gedurende 3 jaar samengewoond hebben in België en zo lang zij samenleven.
  Of:
 • Gehuwd zijn met een echtgenoot die de Belgische nationaliteit heeft.
 • Gedurende 6 maanden samengewoond hebben en zo lang zij samenleven.
 • Al minstens 3 jaar gemachtigd of toegelaten zijn om voor meer dan drie maanden in België te verblijven of er zich te vestigen.
Kan gelijkgesteld worden met samenwonen in België het samenwonen in het buitenland wanneer de aangever bewijst dat er tussen hem en België werkelijke banden bestaan.